Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Desteklenen Belgeler

İhracat Mentorunuz BAZ Girişim olarak bu yazımızda, Ticaret Bakanlığı tarafından Lojistik sektöründe firmalarımızın alması durumunda desteklenecek belgeleri derledik.

Lojistik ve taşımacılık hizmetleri sektörü, küresel ticaretin vazgeçilmez bir unsuru olarak önemli bir rol oynamaktadır. Türkiye’nin coğrafi konumu ve lojistik altyapısı göz önüne alındığında, bu sektördeki şirketlerin uluslararası arenada rekabet edebilme potansiyeli oldukça yüksektir. Ticaret Bakanlığı da lojistik ve taşımacılık hizmetleri sektörüne destek sağlayarak bu potansiyeli daha da güçlendirmektedir. Bu yazıda, BAZ Girişim olarak lojistik ve taşımacılık hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren bir danışmanlık şirketi olarak, Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen belgeleri ele alacağız.

ISO 9001 Kalite ve Yönetim Sistemi

ISO 9001, bir organizasyonun kalite yönetim sistemi kurmasına yardımcı olan uluslararası bir standarttır. Bu standart, organizasyonların müşteri memnuniyetini artırmak, süreçleri iyileştirmek ve kalite performansını yükseltmek için belirlenen gereklilikleri sağlamasını sağlar. ISO 9001, belirli politika ve prosedürleri uygulayarak organizasyonun kalite hedeflerini belirlemesine, süreçlerini izlemesine ve iyileştirmesine yardımcı olur. Bu standart, müşteriler, tedarikçiler ve paydaşlar için güvenilirlik, kalite ve uygunluk sağlar. Sonuç olarak, ISO 9001 kalite yönetim sistemi, organizasyonların etkin bir şekilde çalışmasını, kalite standartlarını karşılamasını ve rekabet avantajı elde etmesini sağlar.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 45001, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi için uluslararası bir standarttır. Bu standart, bir organizasyonun iş sağlığı ve güvenliği performansını yönetmesine yardımcı olur. ISO 45001, işyerlerindeki riskleri değerlendirmek, önlemek ve kontrol etmek için gereken politika, prosedürler ve süreçleri belirler. Ayrıca çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak, yasal düzenlemelere uyum sağlamak ve iş kazalarını ve hastalıklarını önlemek için yönetim sistemini iyileştirmeyi teşvik eder. ISO 45001 sertifikası, organizasyonlara çalışan güvenliğine ve sağlığına önem verdiğini ve sürdürülebilir bir işyeri kültürü oluşturduğunu gösterir.

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001:2004, çevre yönetim sistemi için uluslararası bir standarttır. Bu standart, bir organizasyonun çevresel etkilerini yönetmesine yardımcı olur. ISO 14001, çevresel politika ve hedeflerin belirlenmesi, çevresel performansın izlenmesi, yasal gerekliliklere uyumun sağlanması ve çevresel etkilerin azaltılması için gereken süreçleri belirler. Organizasyonlar, enerji ve kaynakları daha verimli kullanma, atık yönetimini geliştirme, çevresel kirliliği azaltma ve sürdürülebilir uygulamaları teşvik etme gibi adımlarla çevresel sorumluluklarını yerine getirebilir. ISO 14001 sertifikası, organizasyonların çevreyle ilgili sorunlara duyarlı olduğunu ve sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı kaldığını gösterir.

ISO 14064-1 / 2018 Sera Gazı Standartları – Karbon Ayak İzi

ISO 14064-1 / 2018, sera gazı standartları ve karbon ayak izi hesaplamaları için uluslararası bir standarttır. Bu standart, organizasyonların sera gazı emisyonlarını doğru ve güvenilir bir şekilde ölçmelerine, raporlamalarına ve doğrulamalarına yardımcı olur. ISO 14064-1, sera gazı emisyon kaynaklarını belirlemeyi, emisyonlarını izlemeyi ve azaltma stratejileri geliştirmeyi sağlar. Ayrıca, organizasyonların karbon ayak izlerini hesaplamalarına olanak tanır ve bu ayak izini azaltmak için adımlar atmalarına teşvik eder. ISO 14064-1 sertifikası, organizasyonların iklim değişikliğiyle mücadelede sorumluluklarını yerine getirdiğini ve çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunduğunu gösterir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001, enerji yönetim sistemi için uluslararası bir standarttır. Bu standart, organizasyonların enerji performansını iyileştirmesine ve enerji verimliliğini artırmasına yardımcı olur. ISO 50001, enerji tüketimini izlemeyi, enerji hedefleri belirlemeyi, enerji verimliliği projelerini uygulamayı ve enerji kullanımını sürekli olarak izlemeyi sağlar. Organizasyonlar, enerji kaynaklarını etkin bir şekilde yöneterek enerji maliyetlerini düşürebilir, çevresel etkileri azaltabilir ve sürdürülebilir enerji politikaları oluşturabilir. ISO 50001 sertifikası, organizasyonların enerji yönetiminde mükemmeliyeti teşvik ettiğini ve enerji verimliliği konusunda taahhütte bulunduğunu gösterir.

ACA-ACI (Airport Carbon Accreditation)

ACA-ACI (Airport Carbon Accreditation), havalimanları için karbon yönetim sistemi ve sertifikasyon programıdır. Bu program, havaalanlarının çevresel etkilerini azaltmalarına ve karbon ayak izlerini yönetmelerine yardımcı olur. ACA-ACI, havalimanlarının sera gazı emisyonlarını ölçmesini, azaltma stratejileri geliştirmesini ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasını sağlar. Program, dört farklı seviyeden oluşur: “Sertifikalı”, “Gelişim Aşamasında”, “Gelişmiş” ve “Mükemmeliyet”. Havalimanları, her seviyede belirli gereklilikleri karşıladıklarında ilgili sertifikaya hak kazanırlar. ACA-ACI sertifikası, havalimanlarının çevresel liderlik sergilediğini ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için adımlar attığını gösterir.

BRC S&D (Storage And Distribution)

BRC S&D (Storage and Distribution), gıda, perakende ve lojistik sektöründe kullanılan bir sertifikasyon standardıdır. Bu standart, depolama ve dağıtım süreçlerinde gıda güvenliği, kalite ve uyumluluk sağlamaya odaklanır. BRC S&D, depolama tesislerinin ve lojistik operasyonlarının belirli gerekliliklere uygun olduğunu doğrulamak için kullanılır. Sertifikasyon süreci, tesislerin hijyen, temizlik, izlenebilirlik, eğitim, risk yönetimi ve kalite kontrolleri gibi alanlarda uygunluğunu değerlendirir. BRC S&D sertifikası, tedarik zinciri içindeki paydaşlar arasında güveni artırır ve müşterilere, tüketicilere ve düzenleyici otoritelere, gıda güvenliği ve kalite standartlarına uygun bir depolama ve dağıtım süreci olduğunu gösterir.

FMC (The Federal Maritime Commission)

Federal Maritime Commission (FMC), Amerika Birleşik Devletleri’nde bağımsız bir düzenleyici kurumdur. FMC, uluslararası deniz taşımacılığı sisteminin denetlenmesinden ve sevkiyatçıların ve tüketicilerin çıkarlarının korunmasından sorumludur. FMC, deniz taşıyıcıları, navlun acenteleri, gemi taşımacılığı yapmayan ortak taşıyıcılar (NVOCC’ler) ve deniz terminali işletmecilerinin faaliyetlerini düzenler ve izler. Denizcilik endüstrisindeki fiyatlar, tarifeler ve hizmet konularıyla ilgili adil iş uygulamalarını sağlar, rekabet kurallarını uygular ve anlaşmazlıkları çözer. FMC, rekabetçi ve verimli bir deniz taşımacılığı sisteminin teşvik edilmesinde, şeffaflığın sağlanmasında ve uluslararası nakliye işinde yer alan işletmelerin ve tüketicilerin haklarının korunmasında önemli bir rol oynar.

IATA Operational Safety Audit (IOSA)

IATA Operasyonel Güvenlik Denetimi (IOSA), Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından geliştirilen ve havayolu şirketlerinin operasyonel güvenlik standartlarını değerlendiren bir denetim programıdır. IOSA, havayolu şirketlerinin operasyonel faaliyetlerini kapsamlı bir şekilde değerlendirir ve uluslararası standartlara uyumunu sağlar. Denetim, havayolu şirketlerinin uçuş işletmeciliği, uçak bakımı, eğitim, operasyonel süreçler, güvenlik yönetimi ve acil durum planlaması gibi bir dizi kritik alanda performanslarını değerlendirir. IOSA sertifikası, havayolu şirketlerinin operasyonel güvenlik konusunda uluslararası standartlara uygun olduğunu ve yolcuların, personelin ve kargonun güvenliğini sağlama taahhüdü olduğunu gösterir.

IATA Safety Audit for Ground Operations (ISAGO)

IATA Ground Operasyonları Güvenlik Denetimi (ISAGO), Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından geliştirilen ve havaalanı yer operasyonlarının güvenliğini değerlendiren bir denetim programıdır. ISAGO, havaalanı operasyonlarının güvenli ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla yer hizmeti sağlayıcılarını değerlendirir. Denetim, yer hizmeti sağlayıcıların güvenlik politikalarını, eğitim ve sertifikasyon süreçlerini, operasyonel prosedürleri ve risk yönetimini kapsamlı bir şekilde inceler. ISAGO sertifikası, yer hizmeti sağlayıcıların uluslararası standartlara uygun olduğunu ve güvenlik performanslarının yüksek olduğunu gösterir. Bu da havaalanlarında güvenli ve verimli bir hizmet sunulmasını sağlar ve yolcuların ve kargoların güvenliğini artırır.

IATA Standard Safety Assessment (ISSA)

IATA Standart Güvenlik Değerlendirmesi (ISSA), Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından geliştirilen ve havayolu şirketlerinin güvenlik yönetim sistemlerini değerlendiren bir değerlendirme programıdır. ISSA, havayolu şirketlerinin güvenlik politikalarını, prosedürleri, eğitimleri ve kaynaklarını kapsamlı bir şekilde inceler. Değerlendirme, havayolu şirketlerinin uçuş operasyonları, bakım faaliyetleri, acil durum yönetimi, güvenlik performansı ve risk yönetimi gibi kritik alanlardaki güvenlik uygulamalarını değerlendirir. ISSA, havayolu şirketlerine uluslararası güvenlik standartlarına uygunluğu gösterir ve operasyonel riskleri en aza indirirken yolcuların ve personelin güvenliğini sağlama taahhüdünü vurgular. ISSA sertifikası, havayolu şirketlerinin güvenlik performansının yüksek olduğunu ve havacılık sektöründeki güvenliğe olan taahhütlerini kanıtlar.

IATA Fuel Quality Pool (IFQP)

IATA Fuel Quality Pool (IFQP), Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından oluşturulan ve havayolu şirketlerinin yakıt kalitesini değerlendiren bir programdır. IFQP, havayolu şirketlerinin uçaklarına sağlanan yakıtın kalitesini ve uyumluluğunu kontrol etmek amacıyla yakıt tedarikçileriyle iş birliği yapar. Program, yakıt kalitesi ve depolama standartlarına uyum sağlayan tedarikçilerin belirlenmesine ve bu standartları sürekli olarak karşılamalarının sağlanmasına yardımcı olur. IFQP, havayolu şirketlerine yakıt kalitesi konusunda güvence verir ve operasyonel güvenliği ve yakıt verimliliğini artırır. Böylece, uçakların güvenli ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlar ve yakıtla ilgili sorunları en aza indirir.

IATA De-Icing/Anti-Icing Quality Control Pool (DAQCP)

IATA De-Icing/Anti-Icing Quality Control Pool (DAQCP), Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından oluşturulan ve buz çözme/anti-buzlanma işlemlerinin kalitesini kontrol eden bir havacılık programıdır. DAQCP, havayolu şirketleri ve havaalanları arasında bir işbirliği platformu sağlar. Program, buz çözme/anti-buzlanma ajanlarının kalite standartlarına uygun olarak kullanılmasını ve işlemlerin doğru ve etkili bir şekilde uygulanmasını sağlar. Bu sayede uçakların buzlanma sorunlarından korunması, güvenli uçuşların sağlanması ve operasyonel etkinliğin artırılması amaçlanır. DAQCP, sektörde standartlar ve en iyi uygulamaların paylaşılmasını destekleyerek havacılık güvenliğini ve hizmet kalitesini artırmayı hedefler.

ISO/IEC 14000 Serileri

ISO/IEC 14000 serisi, çevre yönetimi alanında uluslararası olarak kabul edilen bir dizi standarttır. Bu serideki standartlar, organizasyonların çevresel etkilerini yönetme ve sürdürülebilirlik ilkelerine uygun hareket etme konularında rehberlik sağlar. ISO 14000 serisi, çevresel yönetim sistemlerinin kurulmasını, uygulanmasını, sertifikalandırılmasını ve sürekli iyileştirilmesini destekler. Standartlar, çevresel performansın ölçülmesi, çevresel etkilerin azaltılması, çevresel düzenlemelere uyum sağlanması, atık yönetimi, enerji verimliliği ve çevresel risk değerlendirmesi gibi konuları kapsar. ISO 14000 serisi, organizasyonların çevresel sorumluluklarını yerine getirmesine ve çevresel sürdürülebilirliği artırmasına yardımcı olur.

ISO/IEC 27000 Serileri

ISO/IEC 27000 serisi, bilgi güvenliği yönetimi alanında uluslararası olarak kabul edilen bir dizi standarttır. Bu serideki standartlar, organizasyonların bilgi varlıklarını koruma, bilgi güvenliği risklerini yönetme ve uygunluk sağlama konularında rehberlik sağlar. ISO 27000 serisi, bilgi güvenliği yönetim sistemlerinin kurulmasını, uygulanmasını, sertifikalandırılmasını ve sürekli iyileştirilmesini destekler. Standartlar, bilgi varlıklarının korunması, veri gizliliği, yetkilendirme ve erişim kontrolü, siber güvenlik önlemleri ve olay yönetimi gibi konuları kapsar. ISO 27000 serisi, organizasyonların bilgi güvenliği risklerini etkin bir şekilde yönetmesine ve müşteri güvenini artırmasına yardımcı olur.

ISO 28000 Serileri

ISO 28000 serisi, tedarik zinciri güvenliği yönetimi alanında uluslararası olarak kabul edilen bir dizi standarttır. Bu serideki standartlar, organizasyonların tedarik zinciri süreçlerini güvence altına almasını, riskleri yönetmesini ve tedarik zincirindeki güvenlik tehditlerine karşı önlemler almasını sağlar. ISO 28000 serisi, tedarik zinciri güvenliği yönetim sistemlerinin kurulmasını, uygulanmasını, sertifikalandırılmasını ve sürekli iyileştirilmesini destekler. Standartlar, tedarik zinciri risk analizi, fiziksel güvenlik önlemleri, nakliye ve depolama güvenliği, gümrük işlemleri ve iş ortağı güvenliği gibi konuları kapsar. ISO 28000 serisi, organizasyonların tedarik zinciri güvenliğini artırmasına ve iş ortakları, müşteriler ve endüstri paydaşları arasında güveni sağlamasına yardımcı olur.

TAPA FSR (The Transported Asset Protection Association Freight Security Requirements )

TAPA FSR (The Transported Asset Protection Association Freight Security Requirements), taşınan varlıkların korunması için oluşturulan bir standart ve sertifikasyon programıdır. TAPA, lojistik endüstrisindeki hırsızlık, kaçırma ve hasar gibi güvenlik risklerini azaltmayı hedefler. TAPA FSR, tedarik zinciri operasyonlarında güvenlik risklerini değerlendirir ve önlemler almayı teşvik eder. Standartlar, depo güvenliği, araç güvenliği, elektronik güvenlik, personel güvenliği ve güvenlik yönetimi gibi konuları kapsar. TAPA FSR sertifikası, bir organizasyonun güvenlik önlemlerine uygunluğunu ve yüksek seviyede varlık koruması sağladığını gösterir. Bu da mal kayıplarını ve operasyonel riskleri azaltırken, müşteri güvenini ve rekabet avantajını artırır.

TAPA TSR (The Transported Asset Protection Association Trucking Security Requirements)

TAPA TSR (The Transported Asset Protection Association Trucking Security Requirements), taşımacılık güvenliği için oluşturulan bir standart ve sertifikasyon programıdır. TAPA, kamyon taşımacılığındaki güvenlik risklerini azaltmayı hedefler. TAPA TSR, taşımacılık operasyonlarında güvenlik açıklarını tespit eder ve önlemler almayı teşvik eder. Standartlar, araç güvenliği, yük emniyeti, sürücü güvenliği, güzergâh planlaması ve acil durum yönetimi gibi konuları kapsar. TAPA TSR sertifikası, bir taşıma şirketinin güvenlik standartlarına uyduğunu ve varlık koruması sağladığını gösterir. Bu da yük kaybını azaltır, malzemelerin güvenli taşınmasını sağlar ve müşteri güvenini artırır. Aynı zamanda lojistik sektöründe rekabet avantajı elde etmeyi destekler.

TAPA PSR (The Transported Asset Protection Association Parking Security Requirements)

TAPA PSR (The Transported Asset Protection Association Parking Security Requirements), park güvenliği için oluşturulan bir standart ve sertifikasyon programıdır. TAPA, taşımacılık ve lojistik endüstrisindeki park alanlarında güvenliği artırmayı hedefler. TAPA PSR, park alanlarında güvenlik açıklarını tespit eder ve önlemler almayı teşvik eder. Standartlar, park güvenliği, alan erişimi ve kontrolü, güvenlik personeli, aydınlatma, güvenlik kameraları ve acil durum yönetimi gibi konuları kapsar. TAPA PSR sertifikası, bir park alanının güvenlik standartlarına uyduğunu ve taşımacılık varlıklarının güvenliğini sağladığını gösterir. Bu da malzemelerin hırsızlık, hasar veya kayıp riskini azaltırken, müşteri güvenini artırır ve tedarik zinciri operasyonlarının güvenliğini sağlar.

ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 39001, Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi için uluslararası bir standarttır. Bu standart, organizasyonların trafik kazalarını önleme ve trafik güvenliğini iyileştirme amacıyla belirlenen gereklilikleri karşılamasını sağlar. ISO 39001, trafik güvenliği politika ve hedeflerinin belirlenmesini, trafik risklerinin değerlendirilmesini, önleyici tedbirlerin uygulanmasını ve trafik kazalarıyla ilgili verilerin izlenmesini içeren bir yönetim sistemi kurmayı teşvik eder. Bu standart, sürücülerin, yaya ve bisikletlilerin güvenliğini artırarak trafik kazalarının azaltılmasına yardımcı olur. ISO 39001 sertifikası, organizasyonların trafik güvenliği konusunda taahhütte bulunduğunu ve trafik güvenliği performansını sürekli olarak iyileştirdiğini gösterir.

Standart dışı/Gabari Dışı Yüklerin Taşınmasında Talep Edilen Yol İzin Belgeleri

Standart dışı/gabari dışı yüklerin taşınmasında talep edilen yol izin belgeleri, aşırı geniş, yüksek, uzun veya ağırlık limitlerini aşan yüklerin güvenli bir şekilde taşınması için gereken izinleri ve belgeleri ifade eder. Bu belgeler, ilgili ülkenin veya bölgenin taşımacılık otoritesi tarafından verilir. Yol izin belgeleri, taşınacak yükün boyutlarına, ağırlığına, taşıma rotasına ve güvenlik gereksinimlerine bağlı olarak düzenlenir. Bu izinler, taşımacılık operatörlerinin standart dışı yükleri taşıma sürecinde yasal olarak uygun olmalarını sağlar. Böylece, taşınacak yüklerin güvenliği ve diğer yol kullanıcılarının güvenliği sağlanır. Ayrıca, trafik akışının düzenlenmesine ve yolların zarar görmesinin önlenmesine yardımcı olurlar.

Ticaret Bakanlığı Destekleri

Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen belgeler, lojistik ve taşımacılık hizmetleri sektöründeki şirketler için önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu belgeler, uluslararası taşımacılık faaliyetlerinin kolaylaştırılması, lojistik altyapının geliştirilmesi, uluslararası pazarda rekabet edebilme imkanı ve yeni iş fırsatlarının keşfedilmesi gibi konularda şirketlere destek sağlamaktadır. Lojistik ve taşımacılık sektöründeki şirketler, Ticaret Bakanlığı’nın sağladığı bu desteklerden faydalanarak uluslararası taşımacılık ağlarını güçlendirebilir, operasyonel verimliliklerini artırabilir ve uluslararası müşterilere daha kaliteli hizmet sunabilirler. BAZ Girişim olarak, lojistik ve taşımacılık hizmetleri sektöründeki şirketlere Ticaret Bakanlığı tarafından sunulan desteklerin önemini vurgulamak ve sektördeki şirketlerin başarısını artırmak için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Desteklenen Belgeler
Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak şunları kabul etmiş olursunuz: Veri Koruma Politikası.
Daha Fazla Bilgi Al