Yabancı Doktorlar Türkiye’de Klinik Açabilir mi?

BAZ Girişim olarak bu yazımızda, yabancı doktorların Türkiye’de klinik açabilmesine ilişkin detayları araştırdık.

Yabancı doktorlar Türkiye’de kendileri adına muayenehane veya klinik açabilir mi?

Yabancı doktorlar Türkiye’de kendileri adına klinik açamaz. 99’lu TC Kimlik No ile başlayan yabancı doktorlar da buna dahildir. Yabancı doktorlar, denkliği yapılmak (TUS ve çalışma izni) ve TC vatandaşı olmak kaydıyla klinik açabilir.

Sıfırdan başlayarak klinik veya muayenehane kayıt ve kuruluş işlemleri nelerdir, şartlar nelerdir, yapılması gerekenler ve gerekli evraklar nelerdir? 

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=11969&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

İKİNCİ BÖLÜM

Sağlık Kuruluşlarının Türleri ve Açabilecek Kişiler

Türleri

MADDE 5 – (Mülga:RG-6/1/2011-27807) (Yeniden düzenleme:RG-1/10/2019-30905)

(1) Bu Yönetmelik kapsamında ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları; tanı ve tedavi merkezleri, tedavi merkezleri, tanı merkezleri ve muayenehaneler olarak dört gruba ayrılır.

(2) Tanı ve tedavi merkezleri aşağıdaki şekilde sınıflandırılır:

 1. a) Tıp merkezleri.
 2. b) Poliklinikler:

1) A tipi poliklinikler.

2) B tipi poliklinikler.

(3) Tedavi merkezleri aşağıdaki şekilde sınıflandırılır:

 1. a) Fizik tedavi ve rehabilitasyon müesseseleri.
 2. b) Radyoterapi müesseseleri.

(4) Tanı merkezleri aşağıdaki şekilde sınıflandırılır:

 1. a) Tıbbi laboratuvarlar.
 2. b) Radyoloji müesseseleri.
 3. c) Nükleer tıp müesseseleri.

Tıp merkezlerinin temel özellikleri ve kadroları

MADDE 6 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-1/10/2019-30905)

(1) Tıp merkezleri bu Yönetmelikte asgari olarak öngörülen bina, hizmet ve personel standartlarına haiz olmak kaydıyla, sekiz saatten az olmamak üzere ruhsatlarında belirlenen sürede veya yirmi dört saat süreyle sürekli ve düzenli olarak hizmet verir.

(2) Tıp merkezleri en az iki farklı uzmanlık dalında olmak üzere en az on uzman hekim kadrosuyla açılır.

(3) Tıp merkezlerinin uzman hekim kadroları, Bakanlıkça oluşturulan elektronik sisteme kaydedilir. Bu merkezlere verilecek yeni kadrolar, hekim ayrılış ve başlayışları bu sistem üzerinden yürütülür.

(4) Tıp merkezlerinin uzman tabip kadroları, Bakanlıkça belirlenen sağlık hizmet bölgelerine göre sağlık tesisi, sağlık insan gücü, tabip/uzman tabip sayısı ile hizmet ihtiyacı dikkate alınarak yapılan planlamalara göre Bakanlıkça belirlenir ve ilan edilir.

(5) Tıp merkezleri Bakanlığın izni ile; planlama kapsamındaki ünite ve merkezleri ilgili mevzuatına uygun olmak kaydıyla başka bir tıp merkezine veya özel hastaneye devredebilir. Tıp merkezleri kendi aralarında veya özel hastaneler ile karşılıklı kadro değişimi yapabilir. Ancak il dışına ünite ve merkez devri ile karşılıklı kadro değişimi, Bakanlık planlamalarına uygun bulunması halinde yapılabilir.

Poliklinik ve muayenehane

MADDE 7 – (1) (Değişik:RG-11/7/2013-28704) A tipi poliklinik, en az iki tabip tarafından müştereken açılabilen ve işletilebilen, hizmet birimleri doğrudan birbiriyle bağlantılı olacak şekilde oluşturulan ve bu Yönetmelik ile belirlenen asgari şartları taşıyan; B tipi poliklinik ise en az iki tabip tarafından müştereken işletilebilen sağlık kuruluşudur. (Ek cümle:RG-21/3/2014-28948) Poliklinikte asgari iki tabip kadrosu bulunur.

(2) (Değişik:RG-25/9/2010-27710) Muayenehane, bir tabip tarafından mesleğini serbest olarak icra etmek üzere müstakilen açılan, bu Yönetmelik ile belirlenen asgari şartları taşıyan ve bu Yönetmelikte tanımlanan tıbbi işlemlerin yapılabildiği sağlık kuruluşudur.

Laboratuvar ve müessese

MADDE 7/A – (Ek:RG-6/1/2011-27807)

(1) Laboratuvar, 992 sayılı Kanun kapsamında tıbbi tahlil işlemi yapar.

(2) Müessese, 3153 sayılı Kanun kapsamında görüntüleme ve/veya radyoterapi, nükleer tıp, fizik tedavi gibi muayene, tanı ve/veya tedavi hizmeti sunar.

(3) Laboratuvar ve müessese 13 üncü maddeye göre ruhsatlandırılır ve uzman sorumluluğunda faaliyet gösterir. Bu kuruluşlarda bir veya birden fazla uzman çalışabilir.

(4) Laboratuvar ve müessese, çalışma günlerinde sekiz saatten az olmamak üzere hizmet verir.(6)Hizmet vermek istedikleri çalışma saatlerini, ruhsat başvuruları sırasında müdürlüğe bildirirler ve ruhsatnameye bu saatler yazılır. Çalışma saatleri içerisinde kuruluşta ilgili en az bir uzman bulunur.

(5) (Değişik:RG-21/3/2014-28948) Tıp merkezi veya poliklinik bünyesinde açılacak müesseseler 25 inci maddeye göre faaliyet gösterir. Tıbbi laboratuvarlar ise 9/10/2013 tarihli ve 28790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösterir.

 • Radyoloji kliniği kurmak için ne kadar sermaye gerekiyor?

Kliniğin lokasyonu, şehir, ruhsat fiyatı(yeni ruhsat planlamaya tabi, devir usulü alınabilir), daha zor bir süreç olarak yeni ruhsat çıkarma(bakanlıkla ruhsatlandırma birimi ile direk görüşülebilir), Bilgisayarlı Tomografi(64 kesit, 128, 256 kesit, marka modele göre değişken, sıfır, ikinci el gibi çok fazla değişken var. Sıfır cihaz için ortalama 500bin dolar), Manyetik Rezonans Görüntüleme( 1,5 tesla, 3 tesla, marka model, sıfır-ikinci el, sıfır cihaz için ortalama 750bin dolar), Ultrason(bir çok değişken, marka model özellikleri, orta düzey sıfır cihaz için ortalama 50bin dolar), Mamografi( dijital, konvansiyonel, marka model gibi değişkenler var. Sıfır dijital mamografi ortalama 100bin dolar), Direk grafi( dijital sıfır cihaz ortalama 75bin dolar). 

Radyoloji işletme olarak kurulursa, ruhsatı doktor üzerine yapılmak kaydıyla şirket tarafından kurulabilir.

 • Muayenehane ve klinik ortaklarının tümü doktor mu olmalı?

Evet.

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=11969&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

Sağlık kuruluşu açmaya ve işletmeye yetkili kişiler

MADDE 8 – (1) (Değişik:RG-11/7/2013-28704) (Değişik ibare:RG-1/10/2019-30905) Tıp merkezi, mesleğini serbest icra etmek hak ve yetkisi olan tabip veya birden fazla tabip ve diş tabibi ortaklığı veya en az Q hissesi tabip ve diş tabibi ortaklığı bulunan tüzel kişiler tarafından açılabilir. (Mülga cümle:RG-1/10/2019-30905) (…)

(2) (Değişik:RG-21/3/2014-28948) Poliklinik, mesleğini serbest icra etme hak ve yetkisi olan en az iki tabip tarafından müştereken açılır ve işletilir.

(3) Tıp merkezi işleteni tabibin veya işleten şirket ise şirket ortağı olan tabibin/diş tabibinin ölümü halinde, eşi veya çocukları varsa bunlar hesabına en fazla beş yıl; varisler arasında eş veya çocuk yok ise, diğer mirasçılar hesabına en fazla bir yıl süreyle, mesul müdür sorumluluğu altında tıp merkezinin işletilmesine izin verilir. Ölen tabip aynı zamanda tıp merkezinin mesul müdürü ise, en geç on beş iş günü içinde durum Müdürlüğe bildirilir ve 16 ncı madde hükümlerine göre işlem yapılır.

(4) Poliklinik ortaklarından olan bir tabibin ölümü ve iki veya daha fazla tabibin poliklinik faaliyetlerini devam ettirmeleri halinde üçüncü fıkraya göre işlem yapılır. Tek tabip kalması halinde, üç ay içinde tabip ortak bulunamaz ise poliklinik faaliyetine son verilir  (Mülga ibare:RG-21/3/2014-28948) (…) (Ek ibare:RG-30/1/2015-29252) veya muayenehaneye dönüştürülür.

 • Kliniğin ilk kurulumu ve tescilinden sonra devlet radyoloji ekipmanı alımı için mali destek sağlıyor mu?

Devletin bu anlamda bir desteği bulunmamaktadır. Devletin desteği daha çok sağlık turizmi alanındadır. Bu da pazara giriş desteği, yurtdışında marka kaydı, reklam-tanıtım ve pazarlama, yurtdışında ofis ve ön tanı merkezi açılışı, istihdam desteği gibi alanlardadır. Bu destekler önce şirketin harcaması, yaklaşık 6-8 ay içinde de devletin ödemesi esasına dayanmaktadır.

Tüm radyoloji cihazları Leasing modeliyle 10 yıl geri ödemeli alınabilir.

 • Klinik kurulduktan sonra hisse devri yapılabilir mi? Klinik kurarak vatandaşlık alınabilir mi ve ne kadar yatırım yapılmalı?

Vatandaşlık alıp, denklik yaptırdıktan sonra klinik kurulabilmektedir. Bununla birlikte, vatandaşlık alınmadan klinik açılamayacağı için bu hususta muğlaklık/belirsizlik vardır. Konuyla ilgili görüşmelerimiz devam etmektedir.

Hem yabancı doktorlarla ilgili, hem radyoloji üniteleriyle ilgili yeni düzenlemeler yapılması bekleniyor. Düzenlemelerden sonra bu soruların cevapları değişebilir.

Yabancı Doktorlar Türkiye’de Klinik Açabilir mi?
Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak şunları kabul etmiş olursunuz: Veri Koruma Politikası.
Daha Fazla Bilgi Al