Sağlık Turizmine Girişecekler İçin Rehber

BAZ Girişim olarak bu yazımızda, sağlık turizmine girişecekler için önem arz eden başlıkları derledik. Siz de firmanızı sağlık turizmi alanında etkin bir şekilde konumlamak ve devlet desteklerinden yararlanmak için BAZ Girişim ile temasa geçin.

Sağlık turizmi şirketi hangi şirket tipleri ile kurulabilir?

Sağlık turizmi şirketleri aşağıdaki şirket tiplerinden birisi olabilir.

 • Şahıs Şirketi Kurmak
 • Limited Şirket Kurmak
 • Anonim Şirket Kurmak

a) Şahıs Şirketi kurulması durumunda aşağıdaki belgelerin derlenmesi gereklidir.

 • Noterden tedarik edilen imza beyannamesi,
 • Kurucu şahsa ait nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Nüfus müdürlüğünden tedarik edilecek ikametgah belgesi,
 • Çalışılması planlanan işyerine ait kira kontratı ya da işyerinin tapusunun fotokopisi,
 • İşe başlama bildirim belgesi,
 • Şirkete ait ticari araç olması halinde taşıta ait fatura ya da noterden alınmış noter senedinin onaylı örneği.

b) Limited Şirket veya Anonim Şirket kurulması durumunda aşağıdaki belgelerin derlenmesi gereklidir.

 • Ticaret siciline verilmesi gereken dilekçe,
 • Şirkete ait MERSİS, talep numarası ve kayıt numarasını bildiren belge
 • Şirket kuruluşunda bulunan ortaklardan bir tanesi yabancı ise kuruluş bildirim formunun bir kopyası,
 • Yabancı uyruklu ortakların vergi numaraları, yabancılara verilen kimlik numarasını bildiren evraklar, noterde onaylatılmış pasaport fotokopileri,
 • Ortakların ikamet belgeleri,
 • Ortakların kimlik fotokopisi,
 • Ortaklara ait 3’er adet vesikalık resim,
 • Şirketin sermaye miktarı,
 • Ortaklar haricinde şirkette çalışacak müdür var ise müdürün bahse onu görevi kabulüne dair noter onaylı belge
 1. Müdürün gerçek kişi olması halinde belge kapsamında kişinin yerleşim yeri, uyruğu, TC kimlik numarasının olduğu noter onaylı belge 
 2. Müdürün tüzel kişi olması olması halinde tüzel kişinin yerine tüzel kişinin adına ve bahse konu tüzel kişinin belirlediği gerçek kişinin adı soyadı, adresi, uyruğu ve TC kimlik numarasının olduğu noterden tedarik edilmiş belge olmalıdır.
 • Kurulacak şirketin sermayesinin On binde dördünün ( 4/10.000) Rekabet Kurumu payını oda veznesine yatırıldığını gösteren makbuz,
 • Oda kayıt beyannamesi,
 • Şirket kuruluşu için belirlenen ayni sermaye ile kuruluş esnasında devralınan işletmeler ve ayınların değerine ait bilirkişi raporu,  mahkemenin bilirkişi atama yazısının aslı ya da noterden onaylatılmış kopyası
 • Bütün bu evraklar tamamlandıktan sonra Rekabet Kurumu payı, defter tasdik ücreti, kuruluş tescil ve ilan harçları ticaret sicile gidildiği sırada bilahare ödenir.

Sağlık Turizmi Kurumunda Olması Gereken Birimler Nelerdir?

Uluslararası sağlık turistleri için birim kurulması zorunlu kurulmuştur. Bu birimde en az iki adet personel görevlendirilmelidir. Personellerin en az lisans mezunu olması gerekmekle birlikte tercüman ya da mütercim belgeleri olmalıdır. İngilizceyi akıcı konuşabilmeli ve İngilizce bildiğine dair belgesi olmalıdır. Tüm belgeler resmi kurumlara iletilmelidir.

Birimde ayrıca biri birim yöneticisi, diğeri birim yöneticisi yardımcısı olmak üzere iki doktor görevlendirilmelidir. Bu doktorların da en az iki yılı kamuda olmak üzere toplamda  5 yıl Türkiye’de görev yapmış olmaları zorunludur. 

Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Almak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Sağlık Bakanlığı tarafından verilir. Sağlık turizmi yetki belgesi alabilmek için gerekli belgeler aşağıda belirtilmektedir.

 • Sağlıkta kalite değerlendirmesi kriterlerinin toplam denetiminden en az 85 puan alabildiğini ifade eden evrak
 • UTSB yazısı
 • Ruhsat belgesi
 • Faaliyet belgesi
 • İmza sirküleri
 • Sağlık turizmi şirketinde vazifelendirilen doktorların mesleki deneyimine ve mezuniyetine dair belgeler
 • Sağlık turistinin hastalık – tedavi aşamalarına dair veriler elde edebileceğini ifade eden taahhütname
 • USD ve EURO para birimleri transferi için gerekli IBAN verileri.

Sağlık turizmi acentası/aracı kuruluşu için gerekli belgeler nelerdir?

Sağlık turizmi acentası/aracı kuruluşu için gerekli belgeler aşağıda gösterilmektedir.

 • Şirketin öncelikle 1618 Sayılı Yasa uyarınca işletme belgesi sahibi A grubu seyahat acentası olarak TURSAB’a kayıt olması
 • Uluslararası Sağlık Turizmi Aracı Kuruluşu Yetki Belgesi almak için Sağlık Turizmi Yönetmeliği EK-2’deki şartları yerine getirip sağlık turizmi yetki belgesi için İl Sağlık Müdürlüğüne başvurması 

gerekmektedir.

Uluslararası Sağlık Turizmi Acentası Kurmak İçin Yetkinlik Kriterleri Nelerdir?

 • 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu uyarınca alınmış A Grubu seyahat acentası işletme belgesi sahibi olmak.
 • Uluslararası sağlık turizmi yetki belgesine sahip en az 3 sağlık tesisi ile protokol imzaladığını belgelemek. Bu protokol, aracı kuruluşun uluslararası sağlık turizmi yetki belgesini almasının ardından yürürlüğe girecektir.
 • Gelebilecek çağrıları cevaplamak amacıyla en az 2 dilde 7/24 hizmet verebilecek alt yapıya sahip olmak. (Yabancı dilin birisinin İngilizce olması zorunludur.)
 • Çağrılara bakacak personelin dışında, yabancı dil bilen en az 2 personel daha istihdam etmek. (Yabancı dilin birisinin İngilizce olması zorunludur.)
 • Yabancı dil yeterliliği için aşağıdaki belgelerden en az birine sahip olmak;
  • İngilizce veya hizmet sunulacak uluslararası sağlık turistinin dilinden ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında yüz üzerinden en az altmış beş puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,
  • İngilizceden veya hizmet sunulacak uluslararası sağlık turistinin dilinden Avrupa Dil Portfolyosu’nda yer alan B2 dil düzeyini gösterir belgeye sahip olmak.
  • Çifte vatandaşlık kimliği olanların Türkçe dilinden Avrupa Dil Portfolyosunda yer alan B2 dil düzeyini gösterir belgeye sahip olması.
  • Lisans düzeyinde Mütercim ve Tercümanlık bölümünden mezun olduğuna dair belgeye sahip olmak.

Uluslararası Sağlık Turizmi Acentasının Taahhüt Yükümlülükleri Nelerdir?

Aracı kuruluş, aşağıdaki hususları yerine getireceğini yazılı olarak taahhüt etmelidir. (Bu taahhütlerin yerine getirilip getirilmediği, yapılacak olan tüm denetimlerde dikkate alınacaktır.)

 • Türkçe ve İngilizce zorunlu olmak üzere en az 3 dili destekleyen bir internet sitesine sahip olmak, bu internet sitesinde uluslararası sağlık turistinin bilgi almak isteyebileceği konularla ilgili gerekli açıklamaları bulundurmak, anlaşmalı olduğu sağlık tesislerini yayınlayarak bu sağlık tesisleri hakkında ayrıntılı bilgi sunmak.
 • Uluslararası sağlık turistine, tüm seyahatini kapsayacak şekilde seyahat sigortası yaptırmak.
 • Uluslararası sağlık turistinin almak istediği sağlık hizmetine uygun olan sağlık tesislerini, sağlık turistinin tıbbi bilgi ve/veya belgelerini önceden sağlık tesisine ileterek araştırmak,
 • Uluslararası sağlık turistine, almak istediği sağlık hizmetini sunabilecek sağlık tesisleri hakkında ayrıntılı bilgi vermek.
 • Uluslararası sağlık turistinin alacağı sağlık hizmeti ücreti ile ilgili sağlık tesisinden bilgi alarak uluslararası sağlık turistine yaklaşık hizmet bedeli ve ödeme şartları hakkında bilgi vermek.
 • Uluslararası sağlık turistine ülkemizdeki seyahat, pasaport, şehir içi ulaşım, iletişim, konsolosluk işlemleri gibi konularda bilgi vermek.
 • Uluslararası sağlık turisti ile beraberinde gelenlerin ülkemize gelişlerini, ülkemizde konaklamalarını ve ülkelerine dönüşlerini sağlamak.
 • Uluslararası sağlık turistini, hizmet alacağı uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisine transfer etmek, tesisteki uluslararası sağlık turizmi birimi ile irtibata geçerek turisti bu birime teslim etmek, taburcu olduktan sonra tesisten almak.   
 • Faaliyetleri sırasında uluslararası sağlık turistine ait elde ettiği her türlü bilgi hususunda, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun bir şekilde hareket etmek.
 • Faaliyetlerine ilişkin tüm evrakları, ilgili mevzuatında belirlenen sürelerle saklamak.
 • Uluslararası sağlık turisti ve beraberinde gelenlere sunacağı hizmetler hakkında ayrıntılı bilgi vererek, bilgilendirilmiş onamını almak. (Bilgilendirme elektronik ortamda da yapılabilir.)

Sağlık Vizesi Nedir? Nasıl Başvurulur?

Ülkemizin birçok ülke ile vize muafiyeti anlaşması bulunmaktadır. Vize muafiyeti bulunan ülkelerin listesine bağlantıdan erişilebilmektedir. Sağlık vizesine genel olarak aşağıdaki hallerde ihtiyaç duyulmaktadır.

 1. Zengin Ortadoğu ülkelerindeki hastalara bakmak veya eşlerine yardımcı olmak amacıyla hasta bakıcı veya çocuk bakıcısı olarak Filipinli, Nepalli, gibi Güney Asya ülkelerinden gelen refakatçilere yönelik talep olabilmektedir.
 2. Vize anlaşmamızın olmadığı ülkelerden Türkiye’ye tedavi amacıyla gelinebilmektedir.

İşte bu noktada, sağlık turizminin geliştirilmesini teminen, yurt dışından gelecek hastalara vize kolaylığı sağlamak amacıyla; Dışişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığının imzaladığı Protokol ile yürürlüğe giren ve Hizmet İhracatçıları Birliği tarafından işleme alınan Sağlık Vizesi başvuruları başlamıştır.

Sağlık vizesi için başvuruda bulunmak isteyen sağlık kuruluşlarının; Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) üyeliği, uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi ve hastane/tıp merkezi/klinik ruhsatı sahibi olması zorunluluğu bulunmaktadır. Sağlık kuruluşlarının, sağlık vizesi başvurularını gerçekleştirmeden önce HİB sağlık vizesi sayfası üzerinden ön kayıt yapmaları gerekmektedir. Ön kayıt için gerekli olan belgeler aşağıdaki gibidir:

 1. Ön Kayıt Başvuru Dilekçesi (.pdf) https://uyeler.hib.org.tr/vize web sayfası üzerinden başvuru dilekçesine ulaşabilirsiniz.  
 2. Taahhütname (kaşe ve imzalı) (.pdf) https://uyeler.hib.org.tr/vize web sayfası üzerinden taahhütnameye ulaşabilirsiniz.
 3. Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi (.pdf)
 4. Sağlık kuruluşuna ait güncel imza sirküleri (.pdf)
 5. Hastane/Tıp Merkezi/Klinik Ruhsatı (.pdf)
 6. Sağlık kuruluşu adına sisteme giriş yapan firma yetkilisine ait işe giriş belgesi ve geçmişe dönük son 3 aylık SGK dökümü (.pdf)

Ön kayıt aşamasından sonra, her hasta ve refakatçi için yapılacak olan sağlık vizesi başvurusunda, sağlık kuruluşu tarafından sisteme yüklenmesi gereken belgeler aşağıdaki gibidir;

 1. Sağlık Vizesi Başvuru Dilekçesi (.pdf veya .jpeg) https://uyeler.hib.org.tr/vize web sayfası üzerinde yer alan ‘belge yükleme’ ekranından ulaşabilirsiniz.
 2. Biyometrik fotoğraf (.pdf) Hastanın ve refakatçinin dijital ortamda taranmış biyometrik fotoğrafları
 3. Hastane tarafından verilen ve tedavinin gerekliliğini belirten resmi belge (.jpeg veya .pdf)
 4. Uçak bilet rezervasyonu (.jpeg veya .pdf)
 5. Otel rezervasyonu (.jpeg veya .pdf) Hastanın tedavisi süresince hastanede kalması durumunda; konaklama hizmetinin hastane tarafından sağlanacağına ilişkin sağlık kuruluşunun antetli kağıdı üzerine hazırlanmış belge kabul edilecektir.
 6. Tedavi masraflarını karşılayabileceğine dair gelir durumunu gösteren belge (.jpeg veya .pdf)
 7. Pasaport ön ve arka yüzlerinin renkli ve okunaklı olarak taranmış görüntüleri (.jpeg veya .pdf)
 8. Tedavi tamamlandıktan sonra sisteme yüklenmesi gereken Epikriz Raporu Hastanın tedavisi bittikten sonra koyulan teşhis ve tedavi sürecini gösteren resmi doktor raporu
 9. Hastaya ait zorunlu sağlık veya seyahat sigortasını gösterir belge
 10. Türkiye’de bulunan sağlık kuruluşuna tedavi ücretinin yatırıldığını gösteren dekont

** Sağlık vizesi ile ilgili taahhütnamede ve uygulamada daha önce getirilen kota kaldırılmış olup, hali hazırda imzalanmış olan taahhütnamelerdeki kota şartı uygulanmayacaktır. 

Burada unutulmaması gereken nokta, sağlık vizesi başvurularının yarıya yakını gibi önemli bir yüzdesinin başvurusunun reddedilmesidir.

Özel Meşruhatlı Vize Nedir? Nasıl Başvurulur?

Vize anlaşmamız olsa bile çeşitli nedenlerle ülkemizde vize süresini aşarak kalmış veya ülkeye girişi sınırlanmış kişiler bulunabilmektedir. Bu kişiler için “Özel Meşruhatlı Vize” uygulaması kullanılmalıdır.

Sağlık vizesi, özel meşruhatlı vizelerden farklıdır. Türkiye’ye giriş yasağı bulunan kişiler (deport edilmiş) veya ilk defa Türkiye’ye gelecek olanlar sorun yaşamamak için yaşadıkları ülkelerdeki Türk konsolosluğuna veya büyükelçiliklerine başvurarak geliş amaçlarına bağlı olarak meşruhatlı vize alabilirler. Meşruhatlı vize alabilmek için vize alma amacınızı destekleyen belgelerin ibraz edilmesi zorunludur. Meşruhatlı vize alan yabancı uyruklu kişiler ise Türkiye’ye girişlerinde hudut kapılarında para cezalarını öderlerse sorun yaşamazlar. Sağlık amacıyla özel meşruhatlı vizeye başvurulabilir. 

Sağlık Turizmine Yönelik Hizmet İhracatı Destekleri Nelerdir?

Sağlık turizmine yönelik hizmet ihracatı destekleri Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü koordinasyonunda sağlanmaktadır. Oldukça dinamik ve sektörün ihtiyaçlarına göre yapılandırılan sağlık turizmi destekleri için öncelikle Hizmet İhracatçıları Birliğine üye olunması gereklidir. Destekler, sağlık turizmi şirketlerini ve Uluslararası Sağlık Turizmi Acentalarını kapsamasının yanı sıra, sektörel işbirliği kuruluşlarını da kapsamaktadır. Destekler, hedef ve öncelikli ülkelere göre yapılan harcamanın P-70 arasındaki kısmının Ticaret Bakanlığı tarafından sağlık turizmi için çalışma yapan şirkete veya sektör kuruluşuna yaklaşık 6-8 aylık sürelerde geri ödenmesini kapsamaktadır. Ödemeler, harcama hangi döviz birimi ile yapılmış olursa olsun TL ile ödenmektedir. 

Sağlık Turizminde THY’nin Hasta/Yol Desteği Nedir?

THY’nin içinde özel yolcu segmenti bölümü bulunmaktadır. Bu bölüm medikal yolcular için de hizmetler sağlamaktadır. Türk sağlık kuruluşundan randevu belgesi bulunan kişiler, refakatçileri ile beraber bu bölüm üzerinden bilet alabilmektedir. Hasta ve refakatçilerine genel olarak %3-20 arasında sezona göre değişen oranlarda indirim yapılmakta, 10 kg bagaj hakkı verilmekte, ücretsiz bilet değişikliği gibi imkanlar sunulmaktadır. Genelde biletleme THY’nin yurtdışı ofisinden veya THY’nin yetki verdiği acenteler üzerinden yapılabilmektedir. Her acentede bu yetki bulunmamaktadır.

Siz de sağlık turizmi desteklerinden en etkili şekilde yararlanmak istiyorsanız bize ulaşın.

Sağlık Turizmine Girişecekler İçin Rehber
Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak şunları kabul etmiş olursunuz: Veri Koruma Politikası.
Daha Fazla Bilgi Al