Sağlık Turizminde Alınması Önerilen Belgeler

Baz Girişim tarafından hazırlanan bu bilgi notunda Ticaret Bakanlığı tarafından Sağlık Turizmi Şirketleri ve Sağlık Turizmi aracı kuruluşlarının alması desteklenen uluslararası alanda kabul görmüş belgelerin detaylı açıklamasını bulacaksınız.  

Joint Commission International (JCI)

Joint Commission International (JCI); sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini artırmaya odaklanmış, kâr amacı gütmeyen Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO) kurumunun, uluslararası akreditasyon hizmetleri için oluşturulmuş birimidir.

JCI denetçileri hasta güvenliğini savunan son derece eğitimli klinisyenlerdir. Enfeksiyon kontrolü, ilaç güvenliği, hasta bakımı ve tedavisi, hasta değerlendirilmesi ve tesis güvenliği konularındaki uzmanlığı ile sağlık hizmetleri kalitesini geliştirme ve hasta güvenliği konularına odaklanmaktadır. 

JCI akreditasyonu ve belgesi için başvuran her hastane ve sağlık kuruluşunun hazırlanması yaklaşık iki yıl sürmektedir. Bu süre zarfında tüm kuruluş, JCI standartlarını karşılaması gereken yeni, yüksek kaliteli ve hasta için güvenli politika, uygulama ve prosedürleri geliştirmek ve uygulamak için çalışmaktadır.

JCI Belgesi ve akreditasyonu için yapılan yerinde değerlendirmeler sırasında uzman JCI doktorları, hemşireleri ve sağlık bakım yöneticilerinden oluşan bir ekip, kurumu ziyaret ederek binden fazla ölçülebilir unsuru değerlendirmektedir.

JCI Belgesi almak isteyen bir kuruluş özetle şu konular çerçevesinde denetlenmektedir:

 • Uluslararası hasta güvenliği hedefleri
 • Sağlık hizmetlerine erişim ve hizmetin sürekliliği
 • Hasta ve ailesinin haklarının korunması
 • Hastaların değerlendirilmesi
 • Hastalara sağlık hizmeti sunulması; bakım ve tedavi faaliyetleri
 • Anestezi ve cerrahi operasyonlar
 • İlaç yönetimi ve kullanımı
 • Hasta ve aile eğitimi
 • Kalitenin sürekli iyileştirilmesi ve hasta güvenliğinin sağlanması
 • Enfeksiyonları önleme ve kontrol altına alma
 • Yönetim ve liderlik
 • Tesislerin verimli yönetimi ve güvenliğinin sağlanması
 • Çalışan eğitimleri
 • Bilgi yönetim sistemi

Temos Sertifikaları

Temos International; (IEEA) dünya çapında uluslararası hasta yönetimini dahil eden standartlarıyla ISQua/IEEA tarafından akredite edilmiş ilk ve tek akreditasyon kurumudur.

Kuruma özel sertifikasyon programları:

 • Medical Seyahat Koordinatörleri
 • Covid 19 Güvenilirlik Uygunluk Sertifika Programı

Kuruma Özel Akreditasyon Programları:

 • Hastaneler ve Klinikler 
 • Primary Care (aile hekimliği, poliklinikler) ve günlük cerrahi merkezleri
 • Klinik ve hastanelerde diş hekimliği uygulamaları
 • Göz sağlığı hastaneleri ve klinikleri
 • IVF üreme merkezleri
 • Rehabilitasyon Merkezleri (ayakta ve yatarak tedavi gören hastalar)
 • Eczaneler

QHA Trent 

BREXIT sonrası dönem için kilit öneme sahip olan QHA Trent, hastaneler ve klinikler gibi sağlık hizmetleri sağlayıcıları için uzman tarafından yönetilen, kanıta dayalı, makul fiyatlı ve şeffaf bir akreditasyon planı sağlamak olan bir İngiliz kuruluşudur.

QHA Trent, hastaneler, klinikler ve diğer sağlık hizmeti sunucuları için tamamen bağımsız bir bütünsel klinik akreditasyon programıdır. Hastaneler, klinikler ve diğer sağlık hizmeti sağlayıcıları (hem kamu hem de özel) kriterleri karşılarsa, QHA Trent bunları bağımsız ve tarafsız olarak akredite eder. 

ACHSI Akreditasyonu

1974 yılında kurulan The Australian Council on Healthcare Standards (ACHS) bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. ACHS, sağlık kuruluşlarını Ulusal Güvenlik ve Kalite Sağlık Hizmetleri Standartları (NSQHSS) ile akredite etme yetkisine sahiptir. Bu standartlar, ACHS tarafından sağlanan birçok akreditasyon programının temelini oluşturmaktadır.

Accreditation Canada

1958’den beri faaliyette olan, kar amacı gütmeyen ve bağımsız bir kuruluş olan Accreditation Canada’nın (AC) 5 farklı alanda akreditasyon programı bulunmaktadır. 1100’den fazla sağlık ve sosyal hizmet kuruluşunu akredite etmiştir. 2000 yılında uluslararası alanda da hizmet vermeye başlayan Uluslararası Kanada Akreditasyonu (ACI), toplam 21 ülkede 252 kuruluşu akredite etmiştir. 5 kıtada 7000 sağlık ve sosyal hizmet kuruluşu Kanada Akreditasyonunun kullandığı standartlar ile çalışmaktadır. (Accreditation Canada, 2018). 

SAS Belgesi

Türkiye’nin sağlıkta kalite ihtiyaçları,  uluslararası ve ulusal düzeyde yapılan kalite çalışmaları ve Dünya Sağlık Örgütü ilkeleri dikkate alınarak Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından” SAS (Sağlıkta Akreditasyon Standartları) hazırlanmıştır.

Aşağıda belirtilen SAS setlerinin ISQua işbirliği ile akreditasyonu sağlanmıştır.

 • Sağlıkta Akreditasyon Standartları (SAS) Hastane Seti
 • Sağlıkta Akreditasyon Standartları (SAS) Diyaliz Seti
 • Sağlıkta Akreditasyon Standartları (SAS) ADSM Seti
 • Sağlıkta Akreditasyon Standartları (SAS) Laboratuvar Seti

ISO/IEC 27000 STANDART SERİSİ

ISO 27000 ya da tam ismi ile ISO/IEC 27000 bilgi güvenliğine ilişkin birden fazla standardı içeren bir standartlar serisidir. Bu seride yer alan standartlar ISO (International Organization for Standardization) ve IEC (International Electrotechnical Commission) tarafından ortaklaşa yayımlanır. 

ISO/IEC 27000 serisi ISMS (Information Security Management System) ve ISO27K isimleri ile de anılmaktadır.

Seri, gizlilik / bütünlük / erişilebilirlik / bilgi teknolojileri / siber güvenlik konuları temelinde oldukça geniş bir kapsama sahiptir. 

ISO/IEC 27000 serisi şuan için bilgi güvenliğine ilişkin farklı farklı konularda yaklaşık 60’ın üzerinde standart içermektedir. ISO 27000 serisinin en çok bilinen 2 üyesi ISO 27001 ve ISO 27002’dir. Bu standart ailesinde yer alan diğer standartlar ve ilgili oldukları konulara aşağıda* yer verilmiştir.

Görüldüğü üzere ISO 27000 serisi, diğer yönetim sistemleri standartlarına göre oldukça detaylı ve teknik standartlar içermektedir. Tüm bu standartlar konu spesifik olarak bilgi güvenliği profesyonellerine kılavuzluk etmektedir.

Ayrıca ISO ve IEC organizasyonları; teknolojik gelişmeler, sektörel ihtiyaçlar ve değişen gereksinimler doğrultusunda bu standart serisine yeni standartlar eklemeye devam etmektedir.

OHSAS 1800 SERİLERİ

BSI (British Standarts Institute) tarafından yayınlanmış “iş sağlığı ve güvenliği” standardıdır. Bu standardı ISO 9001 veya ISO 14001 gibi standartlardan ayıran önemli unsurlardan birisi; OHSAS 18001’in, ürün veya hizmetin güvenliğinden çok, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik olmasıdır.

OHSAS 18001’e sahip olabilmek için işçi sağlığı ve işyeri güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatlara ve yasalara uyumun sağlanması şartı yerine getirilmelidir.

Tam açılımı “Occupational Health and Safety Management Systems” olan iş güvenliği ve işçi sağlığının korunmasına yönelik yönetim sistemi olarak Türkçe anlamı “İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi”dir. 

ISO/IEC 14000 SERİLERİ

Çevre kirliliğine karşı duyarlı olan ülkelerin 1993 yılında bir araya gelerek oluşturdukları Rio zirvesini takiben ISO tarafından 1996 yılında ISO 14000 Standartları yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi bu standart serisinin temelini oluşturmaktadır. ISO 14001, bir ürün standardı değil bir hizmet (yönetim) standardıdır. Ne üretildiği ile değil ürünlerin nasıl üretildiği ile ilgilenmektedir. İşletmelerin üretim sürecinde çevreyle olan ilişkileri ele alınmaktadır. 

ISO 14000 Standartları

 • ISO 14001:2015

Çevre yönetim sistemleri – Kullanım kılavuzu ile gereklilikleri

 • ISO 14002-1:2019

Çevre yönetim sistemleri – Çevresel bir konu alanındaki çevresel yönleri ve koşulları ele almak için ISO 1400’i kullanma yönergeleri

 • ISO 14004:2016

Çevre yönetim sistemleri – Uygulamaya ilişkin genel yönergeler

 • ISO 14005:2019

Çevre yönetim sistemleri – Aşamalı uygulamaya esnek bir yaklaşım için yönergeler

 • ISO 14006:2020

Çevre yönetim sistemleri – Eko tasarımın dahil edilmesi için yönergeler

 • ISO 14007:2019

Çevre yönetimi – Çevresel maliyetleri ve faydaları belirlemeye yönelik kılavuzlar

 • ISO 14008:2019

Çevresel etkilerin ve ilgili çevresel boyutların parasal değerlendirmesi

 • ISO 14009:2020

Çevre yönetim sistemleri – Tasarım ve geliştirmeye malzeme sirkülasyonunu dahil etmek için yönergeler

 • ISO 14052:2017

Çevre yönetimi – Malzeme akışı maliyet muhasebesi – Bir tedarik zincirinde pratik uygulama için rehberlik

 • ISO 14053:2021

Çevre yönetimi – Malzeme akışı maliyet muhasebesi – Kuruluşlarda aşamalı uygulama için rehberlik

Yukarıdaki tüm bu standartların içerisinden; ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardına göre Çevre Yönetim Sistemi Kurulur ve ISO 14001 Standardına göre denetim yapılır.  

ISO 10002

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, şirketin potansiyel müşterileri ile daha karlı ve uzun dönemli ilişkiler kurulması ve bu ilişkileri geliştirmesini sağlayan bir yönetim yaklaşımıdır. Bu standart, öncelikle geri bildirime (şikâyetler dâhil) açık olan müşteri odaklı bir ortamın oluşturulması, alınan her bir şikâyetin çözüme ulaştırılması ve müşteri hizmetinin iyileştirilmesi ile ilgili yönetim taahhütlerinin yerine getirilmesini öngörmektedir.

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Standardı, müşterilerini memnun etmeyi onlara beklentilerinin ötesinde hizmet vermeyi isteyen, ister özel kuruluş, ister kamu kuruluşu veya gönüllülük esasına dayalı sektörler olsun her tür ve boyuttan işletmenin uygulayabileceği bir standarttır.

The American Accreditation Commision International (AACI)

American Accreditation Commission International (AACI), sağlık kuruluşu akreditasyonu ve klinik mükemmellik belgelendirme hizmetleri sağlamada dünyanın en deneyimli kuruluşlarından biridir.

AACI, tek amacı sağlık hizmetleri için kişi merkezli standartlar geliştirmek ve dünya çapında güvenliği, esenliği ve yaşam kalitesini ve bakım kalitesini iyileştirmek olan modern, uluslararası, bağımsız bir akreditasyon kuruluşudur.

Sağlık Turizminde Alınması Önerilen Belgeler
Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak şunları kabul etmiş olursunuz: Veri Koruma Politikası.
Daha Fazla Bilgi Al